Huurder

Waarborg bij beëindigen

Als je als huurder je verplichtingen bent nagekomen, dan krijg je na afloop van de huurovereenkomst de waarborg en de intresten terug.

Woonzo heeft het recht om een gedeelte of de volledige huurwaarborg op te eisen in geval van: beschadiging aan de woning, betalingsachterstand of vroegtijdige opzegging van het huurcontract.

Het (eventuele) restant zal terugbetaald worden maximaal 3 maanden na de uitgaande plaatsbeschrijving.
Deze tijdspanne is vereist om een volledig zicht te krijgen op de mogelijk aan te rekenen kosten.

Huurder Waarborg bij beëndigen
Share This